/\

Sensa Consulting – Adatvédelmi tájékoztató 2018.

Sensa Consulting Kft.  - Adatvédelmi tájékoztató 2018.

 

 Adatfeldolgozó neve:

 

Sensa Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban röviden Sensa Consulting Kft. vagy Sensa

(székhely: 1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-725763) Adatvédelmi felelős neve és elérhetősége: Zsiska Krisztina, zsiska.k@sensa.hu

 

Személyes adatok kezelésének célja:

hogy a Sensa a Partner (munkáltató és egyben adatkezelő) megrendelése alapján, a szerződött fejlesztési projekt minden kapcsolódó szolgáltatása során az adatkezelési előírásokat proaktívan, a személyes adatok védelmét messzemenően szem előtt tartva, járhasson el és teljesíthessen.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A Sensa a fenti célból, szerződés teljesítése okán, a személyes adatokat a természetes személy Közreműködő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama: 36 hónap

 

Adattovábbítás:

A tanácsadói működés során jellemzően történik adattovábbítás, ezért jelen tájékoztatóban különösen felhívjuk rá a figyelmet, hogy az adat továbbítás alapja – a címzetteket illetően – az Adattovábbítási nyilvántartás mellékletét képező Alvállalkozói (beszállítói) lista.

Közreműködő a Hozzájáruló nyilatkozatában felhatalmazza a Sensa-t, hogy adatfeldolgozóként a megadott adatait felhasználja, továbbítsa a projekt megvalósítása kapcsán illetékes alvállalkozók felé.

A konkrét közreműködő adatainak továbbítása kapcsán illetékes alvállalkozó(ka)t az Adattovábbítási nyilvántartásban rögzíti az adatvédelmi felelős.

A nyilvántartás alapján Közreműködés (munkatárs, Ön) és/vagy Partner (munkáltató) kérése alapján azonnali tájékoztatással szolgál az adatvédelmi felelős.

 

Személyes adatok kezelésének keretei:

Az Ön által megadott személyes adatokat a Sensa kizárólag a fent ismertetett célokra használja fel azt a megrendelője utasításai és a megrendelő által átadott információk alapján az alábbi szolgáltatások teljesítése során:

 

-      Előzetes igényfelmérés – előzetes igényfelmérés megbeszélésen résztvevők céges adatai

-      Előzetes mérések, felmérések – tesztek, kérdőívek, előzetes on the job megfigyelés – kitöltők, résztvevők, azaz Közreműködők neve, e-mail elérhetősége, telefonszáma, közreműködő munkaköre és/vagy potenciális munkaköre, valamint a teszt eredménye (viselkedés-, kompetencia rajz)

-      Coaching – coachee (közreműködő) neve, munkaköre, e-mail és telefon elérhetősége

-      Tréning – résztvevők (közreműködők) neve, munkaköre, e-mail és telefon elérhetősége

 

A  Sensa

−      gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében;

−      biztosítja Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen;

−      az Ön személyes adatait saját nyilvántartásában a 2011.évi CXII. törvénnyel (Infótörvény) összhangban kezeli, ezt követően törli az általa kezelt személyes adatokat.

 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, valamint a fentebb ismertetett szolgáltatások pontos ismertetéséért kérjük olvassa el Adatkezelési Szabályzatunkat, vagy további kérdése esetén forduljon Adatvédelmi Felelősünkhöz.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Kérelmezhet a Sensa-nál:

 

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Kérelmére a Sensa tájékoztatást ad az általa, mint Adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Sensa köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes

 

A tájékoztatást a Sensa csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg, a tájékoztatás megtagadását írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

 

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:

 

SENSA CONSULTING Kft.:

 

postai küldeményben:

 

1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53. vagy 1125 Budapest, Diós árok 5. vagy elektronikus levél formájában: zsiska.k@sensa.hu

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

a.) Amennyiben a SENSA CONSULTING Kft. adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi felelősünkhöz a fenti elérhetőségen. Adatvédelmi jellegű kérdését megválaszoljuk, problémája vagy panasza esetén azt részletesen kivizsgáljuk, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.

b.) Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.

c.) Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

 

 

 

Adatvédelmi felelős: Zsiska Krisztina

Elérhetőségei:

+36 1 391 61 49

+36 20 282 63 32

zsiska.k@sensa.hu

Elérhetőségeink

Tel: +36 1 3916144

Mobil: +36 20 2036079

http://www.sensa.hu/kapcsolat/